โลโก้เว็บไซต์ (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

(ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา : โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มีนาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2009 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๑๔,๘๙๔.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

- (ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
- TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา