โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม สร้างองค์ความรู้การเงินและการบัญชีโรงแรมและรีสอร์ท สร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม สร้างองค์ความรู้การเงินและการบัญชีโรงแรมและรีสอร์ท สร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันนี้ (7 ก.พ67) ที่ห้องเรียน 11-210 อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ฯหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรม"สร้างองค์ความรู้การเงินและการบัญชีโรงแรมและรีสอร์ท" สร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี 

ดร.พวงทอง วังราษฎร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง)  กล่าวว่า หลักสูตรการบัญชีฯ ได้จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อ “สร้างองค์ความรู้การเงินและการบัญชีโรงแรมและรีสอร์ท” ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาบัญชีเฉพาะกิจการ BACAC142 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ชั้นปีที่ 2/2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวน 27 คน ณ ห้อง 11-210 อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ฯ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรตจากดร.ศิววงศ์  เพชรจุล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากร

ดร.พวงทอง วังราษฎร์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรการบัญชี  คือ “ผลิตบัญชีบัณฑิตที่มีทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะทางสังคมสามารถรับมือกับวิกฤตและชีวิตวิถีใหม่”  และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณข้อมูล : อาจารย์ปิยะดา เนตรสุวรรณ  
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา