โลโก้เว็บไซต์ การบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชน 25 ม.ค. 67 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชน 25 ม.ค. 67

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มกราคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ประชุมหารือ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมิ่งมงคล บ้านวังชัยพัฒนา และบ้านห้วยยาง เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

           นอกจากนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดสรรทรัพยากรภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อบริหารจัดการ เรื่อง น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเพื่อการสร้างรายได้ รวมถึงอาคารสถานที่ต่างๆ อีกด้วย

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา