โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา วันที่ 22 มกราคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา วันที่ 22 มกราคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 157 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 22 มกราคม 2567  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและการสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ- เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ- เนตรนารีได้ฝึกปฏิบัติด้านอาชีพการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียงการทํางานร่วมกันในหมู่คณะ มีความอดทนและมีความสามัคคี
ในการนี้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานชีวภัณฑ์ ฐานวิทยาศาสตร์การอาหาร ฐานพืชผัก และฐานไม้ผล

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา