โลโก้เว็บไซต์ กระบวนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู้ผลผลิตทางการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กระบวนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู้ผลผลิตทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 657 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

กระบวนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู้ผลผลิตทางการเกษตร

โดย พิมลพรรณ เลิศบัวบาน

จำนวน 12 หน้า

ปี 2562

ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ "กระบวนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู้ผลผลิตทางการเกษตร" เล่มนี้ เป็นคู่มือที่มุ่งเน้นการสร้างและเสริมฐานความรู้ในด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวทางและกิจกรรมที่สำคัญในกระบวนการพัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความหลากหลายในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มและชุมชน

 

ประเด็นสำคัญ 4 ข้อดังนี้:

  1. การสร้างฐานความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร: มุ่งเน้นการสร้างและเสริมฐานความรู้ในด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

  2. การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน: ความสำคัญของการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างความหลากหลายในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

  3. กิจกรรมและการดำเนินงาน: การจัดกิจกรรมและการฝึกอบรมที่หลากหลาย เช่น การประชุมแผนการดำเนินงาน การวิจัยและทดสอบกระบวนการผลิต การปรับปรุงอาคารผลิตตามมาตรฐาน และการอบรมด้านสุขลักษณะและกระบวนการแปรรูป

  4. การวิเคราะห์ SWOT: วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่านกระบวนการ SWOT เพื่อระบุจุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, และความท้าทาย เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนและพัฒนากลุ่มให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิกที่นี่

Flipbook | คลิก

 

 

 คำค้น : rkc

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา