โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (9 พ.ย.66) ที่ห้อง 11-210 อาคารเรียนรวม 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง หลักสูตรเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 30 คน

ทั้งนี้ อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนในการจัดทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ และลดการใช้กระดาษ และทรัพยากรในการจัดทำเอกสารประเมินผลปฏิบัติงาน

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา