โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือเสริมสร้างการเป็นพลเมืองคุณภาพฯ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือเสริมสร้างการเป็นพลเมืองคุณภาพฯ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 ตุลาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        31 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดันโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กับนายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
        การลงนามบันทึกข้อตกลงระดับนโยบายฯ ดังกล่าว นับเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรม และการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลเมืองคุณภาพ และหลักสูตรพลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นวิชาศึกษาทั่วไป (General Education : GE) หรือบูรณาการกับรายวิชาศึกษาทั่วไปอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
      ภาพ : บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์
      ที่มาของข่าว : ธนพร ยะสุทธิออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา