โลโก้เว็บไซต์ กองบริหารทรัพยากร ประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองบริหารทรัพยากร ประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรลำปาง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (หน่วยงานสนับสนุน) โดยมีการชี้แจงผลตรวจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อพัฒนางานของบุคลากรสังกัดกองบริหารทรัพยากรลำปางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
         ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : ธิติมา สมพงษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา