โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม RMUTLL OPEN HOUSE เปิดบ้านหลังที่สอง เปิดมุมมองทางการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม RMUTLL OPEN HOUSE เปิดบ้านหลังที่สอง เปิดมุมมองทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กันยายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เช้าวันนี้ (วันที่ 7 กันยายน 2566) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายใต้แนวคิด “ เรียน รู้ เล่น ด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม”  ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมต้อนรับคณะครู นักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น สังคมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ลำปาง นับเป็นการเปิดบ้านหลังที่สอง เปิดมุมมองทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้รับข้อมูลทางเลือกในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย และได้รับทราบข้อมูลภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ผลงานทางวิชาการ กิจกรรม การเรียนการสอนในแต่ละคณะ แต่ละหลักสูตร ผ่านกิจกรรมเรียน รู้ เล่น ด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดการเรียนรู้ ต่อยอด และสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้
        สำหรับกิจกรรมในงานฯ ประกอบด้วย กิจกรรมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาและคณาจารย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมแนะนำหลักสูตรและการแนะแนวการศึกษาต่อ กิจกรรมสาธิตการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ (เกษตรศาสตร์)  และการแข่งขันเต้นแอโรบิค
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง / ศุภกรณ์ ยะคำปลูก /รัชชานนท์ ศิริวงศ์
       ภาพกิจกรรม1
       ภาพกิจกรรม2ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา