โลโก้เว็บไซต์ มุทิตาจิต “เกียรติยศสู่เส้นชัย ด้วยหัวใจที่ภาคภูมิ” มทร.ล้านนา ลำปาง จัดธีมย้อนยุค รำลึกความผูกพัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มุทิตาจิต “เกียรติยศสู่เส้นชัย ด้วยหัวใจที่ภาคภูมิ” มทร.ล้านนา ลำปาง จัดธีมย้อนยุค รำลึกความผูกพัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 499 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๖ ท่าน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร กล่าวว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ มทร.ล้านนา ลำปาง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการ จำนวน ๖ ท่าน ประกอบด้วย ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โพธิ์งาม ภู่ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ (ธรณีวิทยา) ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ถนอมพงษ์ชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย ไชยเสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) ๔.อาจารย์พรหมมินทร์ สายนาคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ๕.อาจารย์สุชาติ สุวรรณเบญจางค์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปศาสตร์ (รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา) และ๖.นายอรุณ ไทยใหม่ พนักงานอาคารสถานที่

สำหรับการจัดงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่ และกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับราชการจนครบอายุ ๖๐ ปี เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ หลังจากเกษียณอายุราชการ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม “เกียรติยศสู่เส้นชัย ด้วยหัวใจที่ภาคภูมิ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรกล่าวปิดท้าย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา