โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เผยผลการประกวด RMUTLL SATR CONTEST 2016  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เผยผลการประกวด RMUTLL SATR CONTEST 2016

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 257 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายสมภพ  สมยา นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดการประกวด RMUTLL SATR CONTEST 2016 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเฟ้นหานักศึกษาเฟรชชี่ แต่ละสาขา สมัครเข้าแข่งขันแต่ละประเภท แบ่งเป็นประเภทดาว เดือน ดาวเทียม เดือนเทียม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ในการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ และประกวดแข่งขันกับในงานกีฬา ๖ สถาบัน และกีฬา ๙ มหาวิทยาลัยต่อไป

นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวต่อว่า สำหรับปีนี้ มีผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันแต่ละสาขาเป็นจำนวนมาก โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก และรอบตัดสิน ทั้งนี้ รอบตัดสินดังกล่าวได้ให้คะแนนสำหรับการแต่งกาย ความสามารถ การตอบคำถามไหวพริบ ปฏิภาณ ปรากฏผลแต่ละประเภทดังนี้

ประเภทเดือน 

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายพงษกร สุริยะดี (M8) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายปัณณวิทย์ เดชาธนะศักดิ์ (M9) สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายศราวุธ แสงอรุณ (M11) สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ประเภทดาว

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวปิยธิดา มาลัย (W5) สาขาวิชาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวสุรีรัตน์ เที่ยงวงศ์ (W6) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวณัฎฐนรี บุญยืน (W2) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ประเภทเดือนเทียม 

รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวอรอนงค์ อุ่นนันกาศ (T7) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ แทนหทัย แสนคำลือ (T6) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวอรวรรยา รักดี (T2) สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ประเภทดาวเทียม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐปัตย์ เกตุดี (L5) สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายฐิติพล เทพปินตา (L4) สาขาวิชาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายธัญญรักษ์ ของสวย (L1) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลผิวสวย ได้แก่ นายกรวิชญ์ เชือสายใจ (L9) สาขาวิชาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นางสาวอรวรรยา รักดี (T2) สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นายศราวุธ แสงอรุณ  (M11) สาขาวิชาการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นางสาวณัฎฐนรี บุญยืน (W2) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

รางวัล Popula Vote ได้แก่ นางสาวอรอนงค์ อุ่นนันกาศ (T7) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


หมายเหตุ : 

รางวัลชนะเลิศ รับสายสะพาย ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทพร้อมช่อดอกไม้ (ดาวเทียมรับมงกุฎ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท

รางวัลผิวสวย รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท

รางวัล Popura Vote  รับสายสะพาย ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ๕๐๐ พร้อมช่อดอกไม้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา