โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ “Brawijaya – RMUTL International Class Program (BRIC Program)” สร้างประสบการณ์เรียนรู้สู่นักศึกษา               | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ “Brawijaya – RMUTL International Class Program (BRIC Program)” สร้างประสบการณ์เรียนรู้สู่นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหาร Prof.Dr.lr.Ifar Subagiyo, M.Agr.St. และ Dr.Ir. Marjuki, M.Sc. From Brawijaya University พร้อมพบปะนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ โปรแกรมชั้นเรียนนานาชาติ “Brawijaya – RMUTL International Class Program (BRIC Program)” โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ เป็นผู้ประสานงานโครงการ BRIC 

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการฝึกประสบการณ์เรียนรู้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม กิจกรรม   ในห้องเรียน การศึกษาดาน ตลอดจนกิจกรรมในชั้นเรียนต่อเนื่อง ๖ วิชา ที่ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วยวิชาการผลิตสัตว์ปีก การผลิตโคนม ธุรกิจปศุสัตว์ โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ และวิชาการจัดการของเสียจากสัตว์ โดยกิจกรรมนี้ กลุ่มนักศึกษา จะได้พบกับอาจารย์จาก มทร.ล้านนา ๓ เขตพื้นที่ ได้แก่ มทร.น่าน พิษณุโลก และลำปาง ที่มาร่วมสอนในรายวิชาเดียวกัน และภายหลังกิจกรรมการเรียน การสอน นักศึกษาทุกคนจะได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกงานในฟาร์มของสถานประกอบการก่อนเดินทางกลับอีกด้วย 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา