โลโก้เว็บไซต์ สวส.จัดอบรมฯ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ด้วย Power BI และ Power Platform | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวส.จัดอบรมฯ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ด้วย Power BI และ Power Platform

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1023 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI และ Power Platform” ระหว่างวันที่ ๒๗​ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา กล่าวเปิดงาน  มี คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรบรรยายฯ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมฯ เป็นอาจารย์และบุคลากร จาก มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ซึ่งรายละเอียดการอบรมฯครั้งนี้ ประกอบด้วย การแนะนำการใช้งานชุดเครื่องมือ Power BI ในการใช้งานด้าน Business Intelligence กระบวนการทำ Data Transformation จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน และการทำงานกับ Dashboard ด้วย Power BI Desktop รวมไปถึงการใช้งาน โปรแกรม Power Platform การพัฒนาและสร้าง Application โดยใช้ชุดโปรแกรม Microsoft ๓๖๕ อีกด้วย
   การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม มีการเสริมและพัฒนาทักษะจากงานเดิม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน (Upskill) และการสร้างทักษะใหม่ที่แตกต่างไปจากงานเดิมที่มีอยู่ เกิดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมไปถึงสามารถตอบโจทย์กับการปฏิบัติงานในยุคที่เทคโนโลยีและดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Reskill) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา