โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาและสอบพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ฝึกกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาและสอบพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ฝึกกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           แผนกภาษาตะวันตก สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาและสอบพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
          อาจารย์สุภาภรณ์ นุกูลธรประกิต อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ  กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน ลำปาง มีนโยบายพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เนื่องจาก ทักษะการพูดภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน การพัฒนาความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยทักษะการพูด เละสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักศึกษา อันส่งผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
          ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ (Correspondence English for Tourism Business and Hospitality) แก่นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ชั้นปีที่ 3  จะต้องมีการฝึกพูดปฏิบัติ  เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวจริงตามจุดประสงค์ของรายวิชา และฝึกให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย โดยเข้าศึกษาดูงานและสอบพูดบรรยาย ณ  โรงแรมลำปางลิเวอร์ลอดจ์  วัดพระธาตุลำปางหลวง  วัดพระธาตุจอมปิง พิพิธภัณฑ์ธนบดีเซรามิค  และมิวเซียม อาจารย์ผู้สอนกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว / ภาพ : อาจารย์สุภาภรณ์ นุกูลธรประกิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา