โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 834 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  โอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี ห้วหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษาฯ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 

          การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี ใจรักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน 

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
          ที่มาของข่าว : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา / อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา