โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มทร.ล้านนา ลำปาง บูรณาการการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 760 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์  ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2559 แก่นักศึกษาวิชาภาษาจีน พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างศาสตร์อย่างลงตัว
          อาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรียน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลดังกล่าวตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ชาวจีนได้ปฎิบัติในวันไหว้พระจันทร์  โดยรายวิชานี้มีนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ให้ความสนใจลงทะเบียนเรียนจำนวน 219 คน  
          กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมไหว้พระจันทร์ ให้กับนักศึกษา  ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ได้อย่างลงตัว  อาจารย์ศิริขวัญกล่าวในตอนท้าย

          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : อาจารย์ศิริขวัญ ปัญญาเรียน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา