โลโก้เว็บไซต์ เลขานุการ รมต.กระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ U2T for BCG ต.พิชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เลขานุการ รมต.กระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ U2T for BCG ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 742 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน  2565 ที่ผ่านมา  ดร. ดนุช  ตันเทอดทิตย์  เลขานุการ รมต.กระทรวง อว. และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตร บ้านไร่ศิลาทอง  
          โครงการ U2T for BCG ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  ดำเนินโครงการโดยอาจารย์นิตยา  เอกบาง (หัวหน้าโครงการ) และคณะ ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากจากการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งโครงการเดิมได้มุ่งเน้นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน  เริ่มต้นจากการลงพื้นที่สำรวจทั้ง 17 หมู่บ้าน ในตำบลพิชัย  จากนั้นวิเคราะห์ผลและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หมู่ที่ 10 บ้านไร่ศิลาทองและหมู่ที่ 14 บ้านต้นมื่น  โดยจัดกิจกรรมดังนี้  1. กิจกรรมอบรมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  ได้แก่ อบรมหลักสูตรภาษาเพื่อการท่องเที่ยว (ภาษาไทย : การพูดเพื่อการท่องเที่ยว, ภาษาอังกฤษอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว)   อบรมหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชน (การจัดการสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชุน, การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตรและการเป็นมัคคุเทศก์) อบรมหลักสูตรกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว (การพัฒนาบุคลิกภาพ, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดงล้านนา)   2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  3. กิจกรรมทดลองและประเมินเส้นทางท่องเที่ยวในตำบลพิชัย  4. กิจรรมสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว   นอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน  ได้แก่ เทศบาลตำบลพิชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  สมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง
         สำหรับดำเนินงาน U2T for BCG ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง ได้แบ่งเป็น 2 งาน ได้แก่ 1 บริการและ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยด้านบริการจะเป็นการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวในตำบลพิชัย  และด้านผลิตภัณฑ์จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเครือเถาวัลย์ การลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในครั้งนี้  ได้ลงพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงเกษตร ณ บ้านไร่ศิลาทอง ซึ่งบ้านไร่ศิลาทองได้ดำเนินกิจกรรมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์และคณะ โดยได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โบราณภายในวัดบ้านไร่ศิลาทอง ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำหมอน  งานจักสาน การทำข้าวหลาม ผักปลอดสารพิษและการสาธิตการทำครกหิน  นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชม  สวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบ้านไร่ศิลาทองนี้ ได้รับเลือกจากจังหวัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอเมืองลำปาง ทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจติดตามในครั้งนี้ ได้รับการชื่นชมจากคณะติดตามว่า ภาพรวมดีมากเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นตามรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
         ข่าว : อ.นิตยา เอกบาง
         ภาพ : จารุวรรณ สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา