โลโก้เว็บไซต์ เลขานุการกระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมโครงการ U2T For BCG มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมลงพื้นที่ U2T ตำบลพิชัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เลขานุการกระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมโครงการ U2T For BCG มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมลงพื้นที่ U2T ตำบลพิชัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 868 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้ (7 กันยายน 2565) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T For BCG ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและคณะทำงานโครงการ U2T For BCG 15 ตำบลร่วมต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่ U2T ตำบลพิชัย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ
         ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เป็นโครงการที่กระทรวง อว. ได้ระดมกำลังมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยนำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงาน ในการตรวจเยี่ยมโครงการ 15 ตำบลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการ จะเห็นว่าโดยพื้นฐานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น  มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากคณะต่างๆ ซึ่งทางคณะทำงานได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนทั้งเรื่องงานผ้า อาหารอัตลักษณ์ สถานที่ท่องเที่ยว โดยทั้ง 15 ตำบลในความรับผิดชอบของ มทร.ล้านนา ลำปาง ยังสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบ BCG  ซึ่งจะก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวได้ เรียกได้ว่าเป็นการพาชม พาชิม พาช้อป ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG โดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องในทุกตำบล ซึ่งกระทรวง อว. พร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลการทำงานให้กับทุกกระทรวง ในรูปแบบของ Thailand  community  Big Data    ที่ทางทีมงาน U2T ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 7,435 ตำบล ได้ลงพื้นที่สำรวจ
         โอกาสนี้ เลขานุการ รมว.อว. ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานของโครงการทั้ง 15 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลห้างฉัตร ตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลพิชัย  ตำบลแม่ตีบ ตำบลแม่ปะ ตำบลบ้านแหง ตำบลบ้านหวดตำบลแม่ถอด ตำบลวังทรายคำ ตำบลเสริมซ้าย ตำบลวังเหนือ ตำบลหนองปลาสวายและตำบลบ้านเรือน โดยมีคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG แต่ละพื้นที่ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา