โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 403 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 255 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยในปีนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ราย และมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคเช้าและ ภาคบ่าย  รวมทั้งสิ้น  5,507 คน ซึ่งในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติอนุมัติ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 ราย ได้แก่ ๑.นายประยูร สุขพัทธี ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ออกแบบอุตสาหกรรม) ๒. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) ๓. นายสุภชัย วีระภุชงค์ บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) ๔. ดร.โทมัส แวเนอร์ ชโรเดอร์ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) ๕. นางบรินดา จางขจรศักดิ์  วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) ๖. นางสาวธัญพร แดงรอด วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร)

            โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาท ความว่า “คนโดยมากเมื่อได้ประกอบอาชีพการงาน ก็มักจะตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้และแต่ละคนก็ย่อมเชื่อว่าเป้าหมายของตนเป็นเป้าหมายที่ดีทั้งสิ้น แต่การจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นบางคนที่ใช้วิธีการถูกต้องเป็นธรรม บางคนก็ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดบังส่วนรวมให้เสียหาย วิธีการที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวแม้อาจจะทำให้สำเร็จผลอย่างรวดเร็วก็จริง แต่ผลที่ได้ย่อมไม่จีรังยั่งยืน ทั้งยังเป็นโทษ เป็นความเสื่อมแก่ตนเองและผู้อื่นด้วย ตรงข้ามหากใช้วิธีการที่ถูกต้องเป็นสุจริต อาจจะทำให้สำเร็จผลได้ไม่รวดเร็วนัก แต่ผลที่ได้ย่อมเป็นผลดีที่อำนวยประโยชน์อันยั่งยืน แท้จริงแก่ทั้งบุคคลและส่วนรวม บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปประกอบกิจการงานเชื่อว่าแต่ละคนคงจะตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้บ้างแล้ว  จึงขอให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่า เมื่อมีเป้าหมายที่ดีอยู่ก็ต้องดำเนินไปสู่เป็นหมายโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องด้วย ถ้าสำนึกตระหนักและประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้แต่ละคนก็ประสบความสำเร็จที่แท้จริงคือสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างบริบูรณ์” พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอบคุณข่าว : กองประชาสัมพันธ์
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง 

                ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา