โลโก้เว็บไซต์ กอ.รมน.ภาค 3 เข้าร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการ“ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กอ.รมน.ภาค 3 เข้าร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการ“ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1890 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมหาแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง” เพื่อดำเนินกิจกรรมการปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน โดยใช้พันธุ์ข้าวพระราชทานภายใต้การดูแลแบบเกษตรปลอดภัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพส่งมอบให้กับประชาชนชายขอบและในถิ่นทุรกันดารให้มีความมั่นคงด้านอาหารและความมั่นคงของชาติ  พร้อมกับการผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ของ มทร.ล้านนาใน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลำปาง พิษณุโลก

     สำหรับโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด ปรัชญาและศาสตร์พระราชา ตลอจนส่งสริมกิจกรรมเทิดไท้ เฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกข้าว การแปรรูปผลผลิต สู่คนทุกช่วงวัย และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพระราชทาน รักษาสมดุล เอกลักษณ์ข้าวท้องถิ่น ภูมิปัญญา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน

     ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา