โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกลุ่มบริษัทเบทาโกร จัดทำฟาร์มระบบปิด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับกลุ่มบริษัทเบทาโกร จัดทำฟาร์มระบบปิด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 506 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และคณะทำงาน ประชุมหารือการทำสัญญาโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เลี้ยงสุกรขุนกับผู้แทนบริษัทเบทาโกร  ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการ
          สำหรับการเลี้ยงสุกรขุนดังกล่าว เป็นการเลี้ยงในฟาร์มระบบปิด ตามมาตรฐานงานฟาร์มสุกร มีระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 4 เดือน 15 วัน โดยมหาวิทยาลัยฯสนับสนุนด้านโรงเรือนและอุปกรณ์ ส่วนบริษัทฯสนับสนุนพันธุ์หมู อาหาร ยา และนักวิชาการ ซึ่งฟาร์มดังกล่าวจะเป็นแหล่งฝึกทักษะของบัณฑิตนักปฏิบัติในด้านการเรียนการสอนต่อไป

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว :ดร.วรวุธ  ชัยเนตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา