โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุม ทบทวนนโยบายและการบริหารงานมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดประชุม ทบทวนนโยบายและการบริหารงานมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 374 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และโครงการทบทวนนโยบายและการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Retreat) ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ และระดมสมองเพื่อทบทวนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวยังคงมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทุกช่วงวัยออกสู่ภาคสังคมเป็นหลัก ประกอบกับการสร้างงานนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อภาคประกอบการสังคมและชุมชนผ่านงานวิจัยนวัตกรรมซึ่งนำเอาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนำมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นจะเกิดผลได้ก็จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีให้สามารถตอบสนองต่อการทำงานในเชิงพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยจากความสำเร็จที่เป็นจุดแข็งในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติแบบเดิมสู่มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ  การทบทวนนโยบายและการบริหารงานมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนา จึงเป็นการทบทวนการบริหารงานเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีแบบบูรณาการร่วมกัน  รวมทั้งปรับผังการทำงานในองค์กรให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานในภาพรวมทำให้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้กับประเทศในอนาคต  รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวในตอนท้าย

ข่าว :จารุวรรณ สุยะ

ภาพ : จตุพร โปธาคำ  / สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา

ที่มาของข่าว : สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา