โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         27 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง น.ส.พรรณษา    เรือนน้อย  นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับมอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  ในการจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา พนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) สาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ  สาขา ช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ CAD  
        สำหรับการรับมอบเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ ข้อ 11  "ให้ช่วยเหลือหรืออุดหนุน แก่ ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 24 หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งส่งค่าทดสอบหรือค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนตามมาตรา 27 วรรคสอง (3/1) แล้วแต่กรณี โดยมีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเท่ากับจำนวนเงินที่ส่งเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา