โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ 2/2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1055 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้ในองค์กร ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมกล่าวถึงผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา จากนั้นเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงปฏิทินกำหนดการการประชุมคณะกรรมการในครั้งถัดไป พร้อมร่วมพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (คำสั่ง แผน ข้อเสนอโครงการ) และสรุปผลการส่งเรื่อง KM รายบุคคล ของแต่ละหน่วยงาน

 

ข้อมูล เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, เสาวลักษณ์ จันทร์พรหม
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา