โลโก้เว็บไซต์ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คึกคักในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คึกคักในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คึกคักในงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” 


เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงาน “เปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์” ประจำปี ๒๕๕๙ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้กับหน่วยงานภายนอกที่มาร่วมออกบูธจัดนิทรรศการภายในงานแข่งขัน โดยมีนักเรียน นักศึกษานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ “เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์ของไทย” ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยค้นคว้า ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหา การขาดแคลนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

รองอธิการบดี กล่าวต่อว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และยังเป็นศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ คือการพัฒนาบุคลากร ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง   เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างพื้นฐานความคิด   ตามหลักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี กล่าวปิดท้าย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา