โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรโครงการนครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรโครงการนครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 สิงหาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 459 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

9 สิงหาคม 2559 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานในย่านเมืองเก่านครลำปาง  ตามโครงการนครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  ณ  ห้องประชุมราชาวดี  เทศบาลนครลำปาง  อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง  

             อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เปิดเผยว่า   เทศบาลนครลำปาง  ได้เชิญคณาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน 4  คน  ประกอบด้วย  อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น   อาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์   อาจารย์ณัชธาร  สิงห์โตทอง  และอาจารย์ศิริขวัญ  ปัญญาเรียน เป็นวิทยากรหลักในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการนครลำปางเมืองแห่งจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  หัวข้อ “การออกแบบและกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถจักรยานภายในชุมชนย่านเมืองเก่านครลำปาง จำนวน 7  ชุมชน” เพื่อสร้างเมืองลำปางให้เป็นเมืองท่องเที่ยวโดยจักรยานซึ่งกำลังเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากชุมชน 7 แห่งในเขตเทศบาลนครลำปาง  ได้เชิญให้ผู้นำชุมชนมาเข้ารับการอบรมจำนวน 50  คน  เพื่อระดมความเห็นและกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ทั้งนี้มีการสร้างแผนที่ชุมชนบนเส้นทางการท่องเที่ยวโดยรถจักรยาน ซึ่งผ่านย่านเมืองเก่าเพื่อชมแหล่งประวัติศาสตร์ บ้านเรือน ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวภายในชุมชน ตลอดจนจะมีการทดลองนำร่องการปั่นจักรยานบนเส้นทางท่องเที่ยวที่กำหนดขึ้นในโอกาสต่อไป อาจารย์ไพโรจน์กล่าวในตอนท้าย

ที่มาของข่าว / ภาพ : อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น   ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา