โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศในคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ประกาศในคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 ธันวาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3910 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 จึงแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย  ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา