โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)  ครุภัณฑ์ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  จำนวน  ๑  ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการพัฒนาทักษะการควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 ธันวาคม 2564 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา