โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลบทความดีเด่น ด้านการวิจัย RMUTL Good Practice Award 2021 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลบทความดีเด่น ด้านการวิจัย RMUTL Good Practice Award 2021

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กันยายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 175 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามา และอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ อาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลบทความดีเด่น ด้านการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง การบริหารตราสินค้าแบบมีส่วนร่วม จากโครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2021) ระหว่างวันที่ 9 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
         สำหรับบทความแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัยเรื่องการบริหารตราสินค้าแบบมีส่วนร่วม เป็นการศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าตราสินค้ากาแฟพิเศษในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมกาแฟในภูมิภาคอาเซียน ที่มีการคลี่ภาพตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จากห่วงโซ่อุปทานกาแฟพิเศษนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าเพื่อประโยชน์ทางการแข่งขันในตลาดกาแฟคือการบริหารตราสินค้ากาแฟพิเศษแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเส้นทางกาแฟพิเศษจำนวน 24 ราย 3 พื้นที่คือ บ้านป่าเหมี้ยง บ้านแม่แจ๋ม (จังหวัดลำปาง) และบ้านร่มเย็น (จังหวัดเชียงราย)    ตราสินค้ากาแฟพิเศษอันได้มาจากกิจกรรมการระดมสมองของพื้นที่กรณีศึกษา  เอกลักษณ์ของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นการร่วมสร้างเอกลักษณ์เฉพาะ ถ่ายทอดแนวคิดสู่การออกแบบตราสินค้า และกระบวนการการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารตราสินค้ากาแฟพิเศษตามรูปแบบและกระบวนการที่ได้จากการศึกษาคือ  B (Brainstorming) D (Designing) S (Sharing)  C (Checking) and  P (Perception)  เป็นองค์ความรู้และรูปแบบใหม่การจัดการตราสินค้าแบบมีส่วนร่วม โดยมีการเผยแพร่ผ่านคู่มือการจัดการตราสินค้าคืนสู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการมีสัญลักษณ์ ตราสินค้าในรูปแบบเดียวกันตลอดเส้นทางกาแฟพิเศษภาคเหนือตอนบน
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ/ที่มาของข่าว : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลําปาง สืบค้นได้จาก https://www.facebook.com/BALA.RMUTLL
         อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : https://km.rmutl.ac.th/news/16924


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา