โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะแห่งการย้อมสีผ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์วัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะแห่งการย้อมสีผ้า

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กรกฎาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         16 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วัฒนธรรม   กองการศึกษา  ร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ณ อาคารปฏิบัติการกลาง เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและศิลปะแห่งการย้อมสีผ้า
         การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้วิธีการและกระบวนการการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติตั้งแต่เริ่มเตรียมวัตถุดิบ การย้อมสีและการดูแลผ้าหลังการย้อมสี อีกทั้งเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกันของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์และทเคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา