โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กรกฎาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา หัวข้อ การใช้โปรแกรม ARCHICAD BIM สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต  ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฏาคม 2564  ณ  ห้อง84-602 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ  ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบขั้นสูง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  สุรินทร์ เป็นอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวัฒนชัย   เตียวแก  และคุณศิริวิทย์  อานุภาพ  บริษัท applicad จำกัด เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  ปี 3 เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต
          ข่าว / ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  สุรินทร์
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา