โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานท้องถิ่น ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานท้องถิ่น ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 288 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          9 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลพิชัย  อำเภอเมือง จังหวัดลำปางภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดย ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายอรุณ  พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย โดยนายมานิตย์  อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า  การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองพิชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ โดยการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในด้านการบริการวิชาการร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  อีกทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพใหม่ในตำบลพิชัย และเพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป  บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
          โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับผิดชอบดำเนินการ 5 ตำบล ประกอบด้วย ต.พิชัย ต.บ้านเอื้อม ต.บ้านเสด็จ ต.บุญนาคพัฒนา และ ต.ห้างฉัตร ซึ่งจะละตำบลก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันในการพัฒนาและบริการวิชาการ ทั้งนี้ในพื้นที่ตำบลพิชัยมีอาจารย์นิตยา  เอกบาง เป็นหัวหน้าโครงการฯ ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวในตอนท้าย
             ข่าว ว จารุวรรณ  สุยะ
             ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา