โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ RMUTL Education | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ RMUTL Education

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มิถุนายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ RMUTL Education ณ ห้อง 15-505 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม
          ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ RMUTL Education เป็นโครงการที่คณะฯได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการสอนแบบออนไลน์  ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเนื้อหา และการจัดทำข้อสอบแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
          สำหรับการจัดอบรมมีการจัด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมประกอบด้วย การสร้างข้อสอบ และการสร้างงานมอบหมาย (Assignment) ออนไลน์ผ่านระบบ RMUTL Education  การพัฒนาคลังข้อสอบ และชุดทดสอบออนไลน์ การสร้างข้อสอบ และชุดทดสอบสำหรับรายวิชา การวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลการทดสอบสำหรับการวัดผลประเมินผล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : อ.คนึงนุช  สารอินจักร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา