โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering Administration and Languages | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน TNI Journal of Engineering Administration and Languages

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 พฤษภาคม 2564 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดทำวารสาร TNI Journal of Engineering Administration and Languages ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่มที่ 2 (2563-2567) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจและภาษา

      วารสารเปิดรับพิจารณาบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับพิจารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564) และฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2564)  

       ผู้สนใจสามารถส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournalba รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 – 7632600 ต่อ 2704 หรือ ต่อ 2752 อีเมล : journalba@tni.ac.th

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา