โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครนักศึกษาและอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครนักศึกษาและอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 พฤษภาคม 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 6720 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ด้วย โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย  ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาและอาจารย์พิเศษ หลักสูตรประกาศนียบัตร  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1ปี) โดยหลักสูตรได้รับการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดทำการเรียนการสอนที่จังหวัดน่านเท่านั้น  เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรด้าน Health Support  ให้กับสถานพยาบาล  เพื่อที่จะปฏิบัติงานแทนแพทย์และพยาบาลที่ปัจจุบันถูกใช้ไปกับงานด้าน Health Support จำนวนมาก

       หลักสูตรนี้เปิดรับสมัครผู้เรียนจากประชาชนทั่วไป, ผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษา,  หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลอยู่แล้ว โดยมีคุณวุฒิในการสมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./ป.ตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หรือป.ตรีสาขาอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกจะพิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร,  หลักฐานการศึกษา  และสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม-มกราคม และภาคการศึกษาที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม ในวันเวลาราชการปกติ

       สถานที่จัดการเรียนการสอน / ภาคทฤษฎี ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน / ภาคปฏิบัติ(WIL และ Co-op) ณ สถานพยาบาลภายในจังหวัดน่าน(ตามระยะเวลาหลักสูตร) และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์หรือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์(3 เดือน) ค่าธรรมเนียมหลักสูตรละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา (15,000 บาทต่อภาคการศึกษา)  สามารถกู้ กยศ.ได้ กรณีผู้ที่เข้าเรียนมาจากต่างจังหวัด ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านมีที่พักภายในวิทยาลัย โดยมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 2,000 บาท สามารถพักได้ 2 คนต่อห้อง

       หลังจบหลักสูตรมีงานรองรับที่ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขณะนี้กำลังก่อสร้างอาคารผู้ป่วยจำนวน 400 เตียง  และจะสร้างเสร็จในปี 2565 ซึ่งต้องการบุคลากรปฏิบัติงานด้าน Health Support จำนวนมาก  ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดรับผู้เข้าเรียนจำนวน 100 คนต่อรุ่นเท่านั้น

ไลน์ผู้ประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา