โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสำรวจความต้องการใช้งานโปรแกรมติดต่อสื่อสารแบบวิดีโอคอลและสนทนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : การสำรวจความต้องการใช้งานโปรแกรมติดต่อสื่อสารแบบวิดีโอคอลและสนทนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 พฤษภาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 1895 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาและจัดหาชุดโปรแกรมที่สอดคล้องกับความต้องการและการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประชุมตามบริบทของสภาพสังคมในปัจจุบัน

 

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขอประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานในสังกัดในการตอบแบบสำรวจความต้องการใช้งานโปรแกรมติดต่อสื่อสารแบบวิดีโอคอลและสนทนา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการจัดหาโปรแกรมการติดต่อสื่อสารและสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้ากรอกแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ https://tinyurl.com/ARITSurvey ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อนำข้อมูลประกอบการรายงานประกอบการจัดหาโปรแกรมต่อไป

 

เว็บไซต์สำหรับการกรอกแบบสำรวจ >> https://tinyurl.com/ARITSurveyออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา