โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 44 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไดฟูกุลำไย แยมลำไย และแยมสตรอเบอร์รี่ สตรอเบอร์รี่ แก่พนักงานโรงงานเชียงราย โฮมเมด ไอศกรีม จำนวน 8 คน  ณ บริษัท เชียงราย โฮมเมด ไอศกรีม จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
          การจัดอบรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการวิจัยและการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพในโรงงานแก่ผู้ประกอบการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ในการต่อยอดในสถานประกอบการ
         ที่มาของข่าว / ภาพ : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ 
         เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา