โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการก่อนออกฝึกงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการก่อนออกฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการแก่นักศึกษา ภายใต้โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก่อนออกฝึกงาน/สหกิจในสถานประกอบการ ณ ห้อง MB 46 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์พรพิมล อริยะวงษ์ และอาจารย์ ดร.ผจงจิต  ติ๊บประสอน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์แก่นักศึกษา
          ข่าว/ภาพ : รศ.ดร วันไชย  คำเสนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา