โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหารแก่เครือข่ายอาหารอินทรีย์และธรรมชาติ (Real Food Thailand) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปอาหารแก่เครือข่ายอาหารอินทรีย์และธรรมชาติ (Real Food Thailand)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเตมเป (เทมเป้) และเต้าเจี้ยว แก่เครือข่ายอาหารอินทรีย์และธรรมชาติ Real Food Thailand  ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านดีฟาร์ม (หมู่บ้านออร์แกนนิคต้นแบบ ) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ กล่าวว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน  โดยเครือข่ายอาหารอินทรีย์และธรรมชาติ Real Food Thailand เป็นองค์การไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่บมโยงผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อาหารอินทรีย์และอาหารธรรมชาติทั้งห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งทางเครือข่ายมีแผนที่จะดำเนินการในกิจกรรมติอยอดพัฒนาผลิตผลเกษตรอินทรีย์ (ต้นน้ำ) ด้วยการแปรรูปอาหารแบบธรรมชาติตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค (ปลายน้ำ) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารอินทรีย์และธรรมชาติให้ครบทั้งห่วงโซ่อาหาร โดยการจัดอบรมครั้งนี้ทางเครือข่ายฯ ได้ประสานมายังมหาวิทยาลัยฯในการจัดส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว นับเป็นการถ่ายทอดที่จะขยายผลในวงการอาหารสุขภาพอย่างกว้างขวางต่อไป
          สำหรับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการคำปรึกษาหรือได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร สามารถขอรับคำปรึกษาหรือติดต่อสอบถามได้ที่งานคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 123 อาจารย์สุพัฒน์กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา