โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมฯ 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนด้วยนวัตกรรมหลักสูตร "การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) และอินทรีย์ (Organic Thailand) การตรวจสารตกค้างในผลผลิตและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอมาตรฐาน GMP และเครื่องหมาย อย." ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา ลำปาง โดยมีกลุ่มเกษตรกร ผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและเสริมประสบการณ์ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (Good Agricultural Practice : GAP) และอินทรีย์ (Organic Thailand) การตรวจสารตกค้างในผลผลิต และการเตรียมความพร้อมเพื่อขอมาตรฐาน GMP และเครื่องหมาย อย., เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช การตรวจแปลง การตรวจเอกสารการบันทึกการผลิตพืชปลอดภัย GAP/อินทรีย์ให้แก่เกษตรกร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และ จ.ตาก (ออนไลน์) เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐาน, เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกาตรวจสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา