โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกกากหมู และน้ำพริกหมูหยอง บ้านล้อมแรด แรด อ.เถิน จ. ลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกกากหมู และน้ำพริกหมูหยอง บ้านล้อมแรด แรด อ.เถิน จ. ลำปาง 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และกลุ่มแม่บ้าน บ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จ. ลำปาง เป็นกลุ่มทำอาหารขาย และ อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำพริกตาแดง น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกกากหมู และน้ำพริกหมูหยอง จำนวน 10 คน ในวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2563 ณ บ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ. ลำปาง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลเพื่อทำอาหารสุขภาพ จำหน่าย ต่อไป...

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา