โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563 โดย บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ จำนวนผู้เข้าชม 2261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

คลิกดูรายชื่อที่นี่

การสอบสัมภาษณ์และ/หรือ สอบปฏิบัติ

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.   ผู้เข้าสอบทุกคนรายงานตัว

เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติ พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ความรู้ความสามารถ ความสามารถพิเศษ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ และผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

          1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

          2 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แสดงความสามารถพิเศษ ของตนเอง

          3 ใบแสดงผลการเรียน / ใบรบ. / ใบเกรด / หนังสือรับรอง หรือหลักฐานแสดงผลการศึกษา ที่แสดงคุณวุฒิผู้สมัคร โดยต้องเป็นเอกสารที่รับรองจากสถานศึกษาเดิม มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (ไม่รับพิจารณาเอกสารที่ไม่ได้รับรองเอกสารโดยสถานศึกษา) สำเนา 1 ชุด

          4 ใบยืนยันการสมัคร (พิมพ์จากเว็บไซต์รับสมัคร)

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติ ตามวันเวลา ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด และหากผู้เข้าสอบไม่นำเอกสารตามข้อ 1 , 2 , 3 และ 4 มาแสดง มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังไม่ได้

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ

          1 การแต่งกายในวันสอบ ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาเดิม (ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ ร้องเท้าแตะ ชุดกีฬา ชุดพละ เข้าห้องสอบ)

          2 ห้ามผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีเป็นนาฬิกาข้อมือต้องเป็นแบบที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้น) เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

          3 ผู้เข้าสอบจะเข้า - ออกห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการแล้วเท่านั้น และผู้ที่เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

          4 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังกรรมการอย่างเคร่งครัด

          5 ผู้ใดทุจริตหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไม่รับการพิจารณาผลสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  เวลา 14.00 น.

ทางเว็บไซต์ https://reg.lpc.rmutl.ac.th/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา