โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 918 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และเทศบาลตำบลปงยางคก โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  คุณสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ ร่วมกันเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้าวแกงทอดรสไส้อั่วเห็ด น้ำพริกเห็ดสวรรค์ และน้ำพริกเห็ดนรก ให้กับกลุ่มเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในวันที่ 24 ก.ค. 2559 จำนวน 30 คน โดยอ.สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ได้ดัดแปลงงานวิจัยเรื่องข้าวแกงทอด ของอาจารย์เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำข้าวแกงทอดรสไส้อั่วเห็ด ผลของการอบรม ชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ  ต่อไปในอนาคต ......

ข่าว/ภาพ : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา