โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 7 และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการวิจัยเด่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 7 และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการวิจัยเด่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤศจิกายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 213 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับคณะประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 7 และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการวิจัยเด่น

วันนี้ (17 พ.ย.63) ที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ประธานคณะอนุกรรมกาสภามหาลัยเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา และคณะฯ ในโอกาสมาประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง จากนั้นคณะอนุกรรมการฯได้เยี่ยมชมนิทรรศการ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ, ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด, โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านวอแก้ว, โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสาตร์ลูกประคบเซรามิก, เยี่ยมชมฟาร์มไก่เนื้อระบบปิด เยี่ยมชมโครงการวิจัยวิจัยการพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ณ อาคาร Coffee Go Green คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

สำหรับการประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 7 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง ในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดรวมไปถึงพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการและการวางนโยบายด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาของมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา