โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม BALA อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ตุลาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          3 ตุลาคม 2563 สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครางการ BALA อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม ณ วัดม่อนพระยาแช่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา
          นางสาวโสธญา โกแสนตอ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  กล่าวในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการว่า หนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งฟื้นฟู เพื่อให้ผืนป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ  ทางคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อลดปัญหาปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง จึงจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ ต่อชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่ โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าร่วมจำนวน 100 คน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ /ที่มาของข่าว : กนต์ธร  ทรงสุรางค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา