โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการจัดการองค์ความรู้ ปี 2563 พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการจัดการองค์ความรู้ ปี 2563 พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กันยายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 84 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          13 กันยายน 2563 กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมโครงการจัดการองค์ความรู้ ปี 2563 พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ณ ห้องประชุมกองการศึกษา  โดยมีคุณปภาวรินท์  บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการจัดประชุม และมีอาจารย์เรืองพันธุ์  ทรัพย์มี รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการองค์ความรู้
          การจัดประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกิดแนวปฏิบัติที่ดีประเด็นองค์ความรู้ในเทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทลัยฯ และเพื่อให้เกิดการนำไปปรับใช้ในการทำงานของบุคลากรแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนจากส่วนงานต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ธนพร  ยะสุทธิออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา