โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับและแสดงความดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับและแสดงความดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 กันยายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับและแสดงความดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 
สำหรับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ที่เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความดีในครั้งนี้ ได้แก่ ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง, ผศ.จรูญ สุนทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา, รศ.ดร วันไชย คำเสน  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.ดร. ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ลำปาง, และคุณปภาวรินท์ บุญมาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณข้อมูล : อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา