โลโก้เว็บไซต์ โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย   ประจำปี 2563   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 กันยายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          4 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์  ชิดบุรี   หัวหน้าโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  นางสายหยุด  กันทะเสน   ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรลูกประคบเซรามิกบ้านศาลาบัวบก และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล   รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับโล่และใบประกาศนียบัตร หมู่บ้านต้นแบบ ระดับแม่ข่าย ดีเด่น ประจำปี 2563 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ในการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี กล่าวว่า หนี่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง คือด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้และการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งนอกจากพันธกิจหลักแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ร่วมเป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์  ชิดบุรี   หัวหน้าโครงการหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากจุดเด่นของชุมชนและความเชี่ยวชาญของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ร่วมมือกันในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเซรามิกให้เติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยผลักดันให้ชุมชนบ้านศาลาบัวบกเป็นหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายและเทคโนโลยี จากคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทชุมชนอย่างยั่งยืน และสามารถช่วยเหลือชุมชนอื่นโดยรอบได้  การได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นกำลังใจและแรงขับเคลื่อนให้ทีมงานและชุมชนเกิดการพัฒนาต่อไป
          สำหรับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับโล่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2563 มี 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  โครงการหมู่บ้านมะนาวสบลี จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากเซรามิกสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง หมู่บ้านอินทรีย์คุณภาพสูง บ้านบุตาโสม จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน เพื่อความมั่นคงทางอาชีพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หมู่บ้านเห็ดฟางจากทะลายปาล์ม จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และหมู่บ้านผลิตลองกองคุณภาพสูง จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์  ชิดบุรี   กล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ /ที่มาของข่าว : ผศ.อภิชาติ ชิดบุรี / ผศ.พงศกร  สุรินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา