โลโก้เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เดือนกรกฎาคม 2563 มทร.ล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เดือนกรกฎาคม 2563 มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0410.3/ว6 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560)
          การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ  เดือนกรกฎาคม  2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา