โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการกับสถาบันพระบรมราชชนก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          31 กรกฎาคม 2563 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วย ผศ.จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ ผศ.พงศกร สุรินทร์ รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก  ณ ห้องฝ้ายคำ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง เพื่อร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจัดโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์ อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของบุคลากรของสถาบัน เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพและสังคมแบบบูรณาการสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อการวางรากฐานที่มั่นคงรองรับสภาพสังคมผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางสู่ Happy and healthy aging society ตลอดจนเพื่อสร้างการขับเคลื่อนนโยบายและความร่วมมือของชุมชน และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา